Kristin Cavallari: Naeem Khan Spring Show – New York Fashion Week (September 12, 2017)

Kristin Cavallari attends Naeem Khan Spring Show – New York Fashion Week on September 12, 2017 in New York.

Kristin's outfit