kristincavallari_whitecutoutlook

+ perla ring

Kristin's outfit